Charles Bukowski works database

Literary Artpress

Vol. 2, No. 1, 1960

Anthony - pg. 3