Charles Bukowski works database

Blitz

No. 3, 1966

Oh My God, I Love Everything So Much It Makes Me Vomit