Charles Bukowski works database

Vagabond

No. 12, 1971

Dirdge - pg. 16